top of page

Fric Perls

Fritz Perls

Fric Perls je bio psihijatar koji je osnovao novi pravac u psihološkom tretmanu psihičkih tegoba - GEŠTALT TERAPIJU. U periodu kada je psihoanaliza bila dominantan pravac u objašnjavanju psihopatologije i psihoterapiji, Perls, inače psihoanalitički obrazovan, počinje da zastupa drugačije stavove od nje. Razliku između svojih i psihoanalitičkih učenja, Perls je i simbolično obeležio. 1940. godinu je smatrao vremensku tačku kada je prestao da bude psihoanalitičar.

Geštalt terapija nastaje kao rezultat Perlsovih ideja o glavnim mehanizmina unutar ličnosti i na neformalan način, kritiku psihoanalize tog perioda. Njegovo delo "Ego, glad i agresija" (1942) ima podnaslov "Revizija Frojdove teorije". U knjizi Perls ističe značaj nagona gladi kao primarnog pokretača (u odnosu na seksualni nagon po Frojdovom tumačenju).

Najpoznatiji pojmovi koji se vezuju za geštalt terapiju su: KONTAKT sa drugima i okolinom i aktuelno iskustvo osobe- dešavanje OVDE i SADA.

Kontakt selfa i okoilne odvija se kroz faze ciklusa kontakta: pretkontakt, uspostavljanje kontakta, puni kontakt i postkontakt.

Teškoće u uspostavljanju kontakta nazivaju se OTPORIMA (mehanizmi odbrane): introjekcija, projekcija, retrofleksija, defleksija i konfluentncija. Neurotski simptom nastaće kada neki od otpora postane primaran način kontakta.

Psihičke tegobe mogu da se posmatraju i kao remećenje kontakta selfa i okoline kroz nedovršeno iskustvo iz prošlosti. Ukoliko postoji dovoljno intenzivna emocionalna reakcija na dešavanja iz prošlosti, cilj psihoterapije bi bio da se ovaj način reagovanja zaokruži- završi na način da osoba bude u kontaktu sa dešavanjima iz SADAŠNJOSTI. Uloga psihoterapeuta u ovakom procesu nije da interpretira sadržaje koje čuje, već da usmeri klijenta da se odvaži u doživljavanju emocionalnog sadržaja.

Jedna od najpoznatijih psihoterapijskih tehnika, tzv. tehnika DVE STOLICE, vezuje se za praksu geštalt terapije. Ideja ova tehnike je da u sigurnom terapijskom setingu ekplicira konflikt između sukobljenih strana unutar ličnosti. Klijent će dok sedi na jednoj stolici svu svoju energiju uložiti da bude jedan deo ličnosti i obrnuto. Na ovaj način delovi ličnosti koji zbog konflikta prave osobi psihičku tegobu, postaju verbalno jasniji po sadržaju, kao i na nivou emocionalne ekspresije. Zadatak koji ima psihoterapeut je da uoči dinamiku između ova dva dela, komunicira i odredi adekvatne terapijske intervencije za oba dela, sa ciljem prevazilaženja konflikta.

fric perls, geštalt psihoterapija
bottom of page