top of page

B.F.Skiner

B.F. Skinner
Barus Frederik Skiner (Burrhus Frederic Skinner) je bio psiholog bihejviorista čiji je rad zapamćen u oblasti psihologije učenja. Bavio se izučavanjem operantnog uslovljavanja - zanimalo ga je koji faktori doprinose da se željeno ponašanje zadrži kod jedinke, a koji da se nelježljeno ponašanje smanji ili izgubi. Elementi koji utiču na formiranje ponašanja su POTKREPLJIVAČI. Pozitivni potkrepljivači su oni čije prisustvo podstiče ponašanje. Negativni potkrepljivač neprijatnim posledicama koje može da proizvede, motiviše jedinku da pronađe način kako da izbegne kaznu. Traženje načina je zapravo formiranje željenog ponašanja.

Eksperiment u tzv. ''Skinerovoj kutiji'' imao je za cilj da u jasno kontrolisanim uslovima ispita uticaj potkrepljenja- nagrade na formiranje određenog ponašanja. Ispitivanje je rađeno na ponašanju golubova ili pacova. Kada životinja pritisne polugu u kutiji (željeno ponašanje) oslobađala bi se manja količina hrane. Uočena je relacija između pritiska na polugu i hrane, koja je predstavljala nagradu za ponašanje koje treba da se ustali. 


Zaključak je: da bi se neko ponašanje formiralo potrebno je da bude nagrađeno. Ovakva vrsta mehanizma u formiranju ponašanja naziva se operatnim (instrumentalnim) uslovljavanjem.

Operantno učenje jedan je od fundamentalnih doprinosa savremenoj psihologiji. Psihopatološka ponašanja se mogu posmatrati kao način dobijanja neke vrste nagrade, iako ona za posmatrača ne mora da bude očigledna i logična. 
Operantno uslovljavanje se koristi u psihoterapiji, kao koncept koji objašnjava problemsko ponašanje, a sa druge strane okosnica je bihejvioralnih tehnika čiji je cilj odustajanje od ranijeg i razvijanja novog, funkcionalnog ponašanja.
bottom of page